آدرس

ورزشگاه تختی هیت ورزشهای رزمی خوزستان

شماره تماس

06133360346

پست الکترونیکی

khzrazmi@yahoo.com

کانال ارتباطی5 مربی
3 داور
4 ورزشکار

آخرین خبر ها